Najčešća pitanja

Na vaša pitanja odgovora:
Borka Blečić, makrobiotički konsultant

Da li makrobiotika leči rak?

Odgovor:

Ovo je, preciznije formulisano, u stvari pitanje "može li makrobiotika pomoći organizmu da se sam regeneriše i povrati izgubljenu ravnotežu – na osnovnom nivou na kome počinju degenerativne promene – na nivou ćelije?Jer, početak bolesti je, u stvari, na dubljem nivou od vidljivog (tumora) – na nivou vibracija. Tek kasnije, tokom kraćeg ili dužeg vremenskog perioda, ove vibracije dovode do molekularnih promena koje se mogu očitovati kao "stanje" i registrovati dijagnostičkim instrumentarijumom tzv. oficijelne medicine. Radi se o tome da su svi aspekti čovekovog bića zahvaćeni patološkim promenama i da put ka zdravlju vodi kroz rad na isceljivanju i mentalno-emotivnog kao i duhovnog a ne samo fizičkog nivoa. Dokaz da je uzrok raka energetske prirode daje kvantna medicina koja ukazuje na to da bolest počinje na kvantnom nivou ćelije – što dokazuje parcijalnost gledanja na rak kada se on tretira
tako što se telo seče (hirurškim intervencijama), "prži" (zračenjem) ili truje (citostaticima).

Oficijelna medicina konstatuje i tretira samo one patološke promene koje se mogu detektovati, koje su vidljive i merljive. Međutim, radi se "santi leda" čija je samo 1/10 vidljiva i samo se ona tretira dok ostalih 9/10 ostaje neregistrovano – ispod nivoa detekcije. Upravo zato, rak se često vraća. To je bolest organizma u celini (telo, psiha, um..) samo se bolest ispoljava u jednom organu ili delu tela. Preciznije, tumor je napor CELOG organizma da dugotrajne loše uticaje (poreklom iz hrane, spoljašnjeg okruženja; samodestruktivne misli i emocije..) lokalizuje na jednom mestu – kako bi organizam p r e ž i v e o (nastavio da funkcioniše još neko vreme uprkos negativnim uticajima koji i dalje traju..)Otud, presudnu ulogu u lečenju raka ima - spremnost obolelog da prihvati i sprovodi promene u svakom aspektu svog života a to je, pre svega, ishrana mada ne samo to (čovek nije samo telo, skup sistema ili zbir organa). Promene podrazumevaju i promenu u stavu prema sebi, svojim reakcijama i uverenjima, okruženju, emocionalnim odgovorima.. I to ne znači samo deklarativno pristajanje na menjanje već istinsku želju da se način na koji čovek živi – izmeni. Koliko god je to moguće.
Kako makrobiotika, kao i drugi holistički pristupi, radi sa energijama (namirnica ali i svih drugih faktora koji održavaju život (svest, psiha, um..) – najvažniji u procesu isceljenja je sam oboleli odn. njegov lični angažman.

Takođe, meditacija, molitva, duhovna orijentacija uopšte – imaju izuzetan udeo u isceljenju. Okrenutost i poverenje u Boga, Izvor svega, Beskrajno, Apsolut.. medicinu su često ostavljali bez racionalnog objašnjenja i bespomoćnu pred izlečenjima koje je samo mogla proglasiti "čudesnim" ili tzv. "spontanom remisijom bolesti".. Zato, mehaničko shvatanje i primena makrobiotike kao sredstva, pri čemu obolela osoba pasivno prima hranu bez ličnog angažmana i razumevanja dubljeg smisla koji bolest ima, donosi često samo kratkotrajno olakšanje i delimičan boljitak. To je, ujedno, i deo odgovora na pitanje zašto makrobitoka u nekim slučajevima raka pomogne a u nekim drugim ne.